Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1

Ίδρυση- Επωνυμία-Έδρα

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ» και με έδρα το Τυμπάκι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Άρθρο 2

Σκοπός του Σωματείου είναι:

Α) Να συμβάλουμε με τις ενέργειες μας στην ανάδειξη της πόλης του Τυμπακίου σε μία σύγχρονη Πολιτεία, κέντρο πνευματικής, επιχειρηματικής, κοινωνικής και πολιτειακής δραστηριότητας.

Β) Η διοργάνωση συμποσίων, συνεδρίων, διημερίδων, με θέματα που άπτονται την καταγωγή, τον πολιτισμό και την περιβαλλοντική κατάσταση της ευρύτερης περιοχής του Τυμπακίου

Γ) Η έρευνα, συγκέντρωση και καταγραφή του λαογραφικού, του ιστορικού καθώς και κάθε άλλου υλικού (κειμένων, φωτογραφιών, δημοσιεύσεων, προσωπικών αρχείων, ηχητικών και οπτικών ντοκουμέντων κλπ) , που αποτελεί τεκμήριο της παράδοσης της ευρύτερης περιοχής του Τυμπακίου.

Δ) Η προσπάθεια με κάθε μέσο του περιβαλλοντικού εξωραϊσμού της πόλης του Τυμπακίου και της ευρύτερης περιοχής κυρίως με άμεσο στόχο την αύξηση του πρασίνου.

Ε) Η ετήσια έκδοση περιοδικού με τον τίτλο «ΤΟ ΤΥΜΠΑΚΙ ΣΗΜΕΡΑ» στην ύλη του οποίου θα περιέχονται οι δραστηριότητες, οι ομιλίες, οι εισηγήσεις και οι παρεμβάσεις στα συνέδρια, στις ημερίδες και στα συμπόσια που θα διοργανώνονται από το σωματείο.

ΣΤ) Η ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των νέων που διαμένουν στη περιοχή του Τυμπακίου και των νέων που κατάγονται από την πόλη του Τυμπακίου και διαμένουν σε άλλες πόλεις μέσω δραστηριοτήτων του σωματείου, δηλαδή με τη διοργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων, καθώς και με συναφείς δραστηριότητες, εκδρομές και λοιπές παρεμφερείς εκδηλώσεις.

Ζ) Η ανάδειξη, προβολή και ανάπτυξη σε πολιτιστικό, οικονομικό, μορφωτικό και κοινωνικό της ευρύτερης περιοχής της πόλης του Τυμπακίου με κάθε νόμιμο μέσο όπως η αρθρογραφία, η διοργάνωση εκδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο κλπ.

Άρθρο 3

Το σωματείο έχει περιοριστικά τον παραπάνω σκοπό. Χωρίς τροποποίηση του καταστατικού απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση.

Άρθρο 4

Η πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο σύμφωνα με την κρίση του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης ιδιαίτερα δε:

 1. Με την συνεργασία με νομικά ή φυσικά πρόσωπα και φορείς ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
 2. Με την ενεργοποίηση και τον συντονισμό δικτύου εθελοντών.
 3. Με την σύσταση επιτροπών πνευματικού, τεχνικού, γνωμοδοτικού και εκτελεστικού χαρακτήρα.
 4. Με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ή έργου και να αναθέτει μελέτες ή έργα σε νομικά και φυσικά πρόσωπα.
 5. Με την σύσταση επιχειρήσεων και εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και με την συμμετοχή του σε ήδη υφιστάμενες εφόσον οι σκοποί τους δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς της ένωσης ή με τον νόμο, μετά από απόφαση του Δ.Σ.
 6. Με την προσπάθεια για την στήριξη των δράσεών του από την Πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση.
 7. Με την πρόσκληση και συνεργασία ειδικών επιστημόνων που θα συμβουλεύουν ή θα επικουρούν τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
 8. Με την συμμετοχή σε Εθνικά ή και Ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες.
 9. Με την συνεργασία άλλων Συλλόγων με ίδιους σκοπούς και συναφείς δραστηριότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΛΗ: ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5

Διάκριση μελών. Κτήση ιδιότητας μέλους

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως φύλου, με δικαιοπρακτική ικανότητα, το οποίο να είναι άνω των 18 ετών, καταγόμενο τουλάχιστον από τον ένα γονέα και από το Τυμπάκι αλλά και από κάποιο χωριό της πρώην επαρχίας Πυργιωτίσσης(ενδεικτικά αναφερόμενα: Αγ. Ιωάννης, Καμηλάρι, Σίβας, Πιτσίδια, Βόροι, Φανερωμένη, Καλύβια, Γρηγοριά, Λαγολιό, Ρίζικα, Μαγαρικάρι, Καμαρι, Τεμενέλι, Καλοχωραφίτης, Κισσοί), το οποίο να είναι ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, εκτός των ιδρυτικών μελών, που αποδέχεται τους σκοπούς και τους τρόπους δράσης του σωματείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε ποσοστό που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., μπορεί να εγγραφεί τακτικό μέλος νόμιμα υφιστάμενο φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν τηρεί κάποιες από τις ανωτέρω προϋποθέσεις αλλά αποδέχεται τους σκοπούς και τους τρόπους δράσης του σωματείου. Για την εγγραφή κάθε μέλους απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Δ.Σ. του σωματείου και καταβολή του εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής που ορίζεται ήδη στο ποσό των 10 ευρώ αλλά μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζοντας την συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων, αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Συμβούλων του για την εγγραφή του μέλους.

2. Επίτιμα μέλη γίνονται πρόσωπα που έχουν διακριθεί στον τομέα του πολιτισμού και της οικονομίας, της τέχνης και των επιστημών, της παράδοσης, έμπρακτης φροντίδας του περιβάλλοντος, και της ξεχωριστής προσφοράς στο Τυμπάκι. Επίσης όσοι έχουν προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες για την πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου. Η εισδοχή τους γίνεται ύστερα από πρόταση και αποδοχή των τριών τετάρτων των μελών του Δ.Σ. και με την σύμφωνη γνώμη του προτεινομένου.

3. Η ιδιότητα του μέλους της ένωσης είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης, δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.

Άρθρο 6

Παύση ιδιότητας μέλους

Η ιδιότητα του μέλους παύει με την αποχώρηση του μέλους ή την αποβολή του.

1.Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την ένωση υποβάλλοντας αίτηση για διαγραφή του από τα μητρώα των μελών.

2. Μέλος του σωματείου μπορεί να αποβληθεί από το Σωματείο με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: α) αν παύσουν για οποιοδήποτε λόγο οι προϋποθέσεις εγγραφής του, β) αν υπαίτια παραβιάζει την σχετική με τα σωματεία νομοθεσία, το καταστατικό του σωματείου, τις αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων ή το Διοικητικού Συμβουλίου. γ) αν συμπεριφέρεται με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς, την αξιοπρέπεια και την υπόληψη του σωματείου, δ) αν ενεργεί με τρόπο αντίθετο προς τα συμφέροντα του σωματείου. Το ενδιαφερόμενο μέλος μπορεί να προσφύγει εγγράφως και μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτό της απόφασης στην πρώτη μετά την διαγραφή του Γενική Συνέλευση των μελών.

3. Μέλος του σωματείου μπορεί να αποβληθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αν, κατά την κρίση της υφίσταται σπουδαίος λόγος.

4. Το μέλος που έχει αποβληθεί δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου αν η αποβολή του έγινε αντίθετα με τους όρους του καταστατικού ή αν δεν υπήρξε σπουδαίος λόγος για αυτήν.

5. Απόφαση για αποβολή μέλους είναι απολύτως άκυρη αν το προς αποβολή μέλος δεν έχει κληθεί προηγουμένως να απολογηθεί.

6. Τα εξερχόμενα με οποιονδήποτε τρόπο μέλη του σωματείου δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του.

Άρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

1.Τα τακτικά μέλη του σωματείου καταβάλλουν ετήσια συνδρομή που ήδη ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ. Το ύψος της συνδρομής αυτής μπορεί να αυξομειώνεται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Τα τακτικά μέλη του σωματείου έχουν όλα τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει το καταστατικό και ο Αστικός Κώδικας. Ειδικότερα, δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου με δικαίωμα ψήφου και λόγου, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, να ελέγχουν τις πράξεις της διοίκησης κ.λ.π.

3.Τα επίτιμα μέλη δεν μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη της Διοίκησης του Σωματείου και εν γένει στερούνται του δικαιώματος ψήφου. Επίσης δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εγγραφής και ετήσιας συνδρομής. Επιπλέον μπορούν να προτείνουν τακτικά και επίτιμα μέλη και εν γένει να έχουν συμβουλευτική δραστηριότητα. Όσον αφορά όμως τα άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα επίτιμα μέλη εξομοιώνονται πλήρως με τα τακτικά, απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα, συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Άρθρο 8

Πόροι

1. Οι πόροι του σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

Α) Τακτικοί πόροι είναι το δικαίωμα εγγραφής των μελών και οι ετήσιες συνδρομές τους.

Β) Έκτακτοι πόροι είναι:

α) Οι έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη.

β) Κάθε έκτακτο έσοδο νόμιμης προέλευσης όπως δωρεές και έρανοι φυσικών ή νομικών προσώπων προς το Σωματείο, κληρονομιές και κληροδοσίες, τυχόν επιχορηγήσεις ή βοηθήματα του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ειδικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Κάθε πρόσοδος των περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου όπως οι τόκοι των τυχόν καταθέσεων του Σωματείου σε τράπεζες κ.λ.π.

δ) Τα έσοδα από κάθε δραστηριότητα του Σωματείου που είναι σύμφωνη με τους σκοπούς του.

ε) Κάθε έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

2. Οι συνδρομές των μελών καταβάλλονται στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους.

3.Απαγορεύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου να δέχεται δωρεές από πολιτικά κόμματα ή συνδικαλιστικές οργανώσεις που συνδέονται με πολιτικά κόμματα οποιασδήποτε τοποθέτησης.

4.Για την αποδοχή δωρεών προς το Σωματείο ακινήτων, κινητών μεγάλης αξίας, κληρονομιών και δωρεών χρηματικού ποσού που υπερβαίνει το ύψος του ετήσιου προϋπολογισμού του Σωματείου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9

Περιουσία

1.Για να αποκτήσει το Σωματείο από επαχθή αιτία ακίνητα αξίας μεγαλύτερης του ύψους του ετήσιου προϋπολογισμού του αμέσως προηγούμενου διαχειριστικού έτους, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

2. Απαγορεύεται η κάθε μορφής δανειοδότηση του Σωματείου χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Κατ΄ εξαίρεση, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την δανειοδότηση του Σωματείου εφόσον η δανειοδότηση αυτή επιβάλλεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

3.Κληρονομιές και κληροδοσίες προς το Σωματείο γίνονται δεκτές πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής.

4. Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Σωματείου για ορισμένο σκοπό, αποτελούν ιδιαίτερο κονδύλιο μέσα στον προϋπολογισμό του, οι πρόσοδοι δε, που προέρχονται από την διαχείριση τους διατίθενται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους που όρισε ο διαθέτης ή ο δωρητής.

5. Οι αξιώσεις του Σωματείου που αφορούν στις κάθε είδους εισφορές των μελών του υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Όργανα διοίκησης του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες – Σύγκλιση

1.Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του Σωματείου, σε αυτήν δε ανήκει η υπέρτατη εξουσία για κάθε σωματειακή υπόθεση.

2.Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα μέλη του Σωματείου που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς αυτό μέχρι και την ημέρα της διεξαγωγής της.

3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται μία εβδομάδα τουλάχιστον πριν από την διεξαγωγή της σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης καθώς και ο τόπος και χρόνος διεξαγωγής της σε περίπτωση μη απαρτίας.

4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται:

Α. Τακτικά μία φορά τον χρόνο για λογοδοσία του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα κατά την προηγούμενη χρήση, ανάγνωση του απολογισμού του προηγούμενου έτους καθώς και της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής. Στην ίδια Γενική Συνέλευση υποβάλλεται προς έγκριση ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους. Η Γενική Συνέλευση επίσης αποφασίζει για οποιαδήποτε πρόταση του Δ.Σ. που σχετίζεται με την λειτουργία του Σωματείου. Κάθε τρία χρόνια η Συνέλευση εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του παρόντος καθώς και τριμελή εξελεγκτική επιτροπή τριετούς επίσης θητείας, με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 18 του παρόντος.

Β. Έκτακτα όταν την σύγκλισή του κρίνει αναγκαία το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει με γραπτή αίτησή του προς το Δ.Σ. το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, στην οποία αίτηση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι της έκτακτης σύγκλησης καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης.

5. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα του σωματείου.

6. Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει μέσα σε έξι μήνες από την αναγνώριση του σωματείου.

Άρθρο 11

Απαρτία- Λήψη αποφάσεων

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Σωματείου. Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη πρόσκληση μετά από οκτώ μέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, θεωρείται δε ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.

2. Οι αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνονται ανάλογα με την περίπτωση, άλλοτε με φανερή και άλλοτε με μυστική ψηφοφορία. Μυστική είναι κάθε ψηφοφορία που αφορά σε εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου , Εφορευτικής Επιτροπής, Εξελεγκτικής Επιτροπής, σε θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα.

3. Εφόσον στο καταστατικό δεν ορίζεται διαφορετικά οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

4. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του σωματείου δεν μπορεί να παρεβρεθεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να εξουσιοδοτήσει με έγγραφη εξουσιοδότηση άλλο μέλος του σωματείου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του έως 3 φορές προκειμένου να παρεβρεθεί μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12

1.Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει μέχρι την εκλογή Προεδρείου, ο πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο αναπληρωτής του. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το προεδρείο της αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα.

2.Για κάθε Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικά τηρούμενο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

Άρθρο 13

Αρχαιρεσίες

1. Υποψηφιότητα για εκλογή σε κάποιο από τα όργανα του Σωματείου μπορούν να θέσουν όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη του εφόσον δεν έχει απωλεσθεί ή ανασταλεί με οποιονδήποτε τρόπο η ιδιότητά τους ως τακτικών μελών αυτού.

2. Η υποβολή υποψηφιότητας γίνεται με γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Δ.Σ., το αργότερο τέσσερις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται δύο μέρες πριν από την ψηφοφορία να ανακηρύξει τους υποψηφίους και να καταρτίσει τα σχετικά ενιαία ψηφοδέλτια για κάθε ψηφοφορία (διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής με τα ονόματα των υποψηφίων.

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει από έναν έως δέκα υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και έναν έως τρεις υποψηφίους για την εξελεγκτική επιτροπή.

4. Οι εκλογές διεξάγονται από την εφορευτική επιτροπή.

Η Εφορευτική επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών με μυστική ψηφοφορία μετά από υποβολή υποψηφιοτήτων.

Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί την διαδικασία διαλογής ψήφων, ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών για τα οποία συντάσσει ειδικό πρακτικό και γενικά εφαρμόζει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις εκλογές όπως αυτές καθορίζονται από το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σωματείου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14

Συγκρότηση – Συνεδριάσεις

1. Το Σωματείο διοικείται από δωδεκαμελές (12) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και οκτώ Μέλη.

2. Τα δώδεκα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από ενιαίο ψηφοδέλτιο. Θεωρούνται εκλεγμένοι και οι δώδεκα πρώτοι σε ψήφους υποψήφιοι ενώ οι μη εκλεγέντες αποτελούν τον κατάλογο των αναπληρωματικών μελών.

3. Το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την εκλογή των εκλεγμένων μελών του συνέρχεται στην έδρα του Σωματείου με πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία ή και άλλους αξιωματούχους.

4.Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Ειδικά η θητεία του πρώτου Δ.Σ. όπως αυτό ορίζεται στην Ιδρυτική πράξη του Σωματείου, θα λήξει την ημέρα σύγκλισης της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι πάντα επανεκλέξιμα.

5. Το Δ.Σ. του Σωματείου συγκαλείται από τον Πρόεδρο, σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο μήνες και έκτακτα όταν οι ανάγκες το απαιτούν ή όταν το ζητήσουν με γραπτή αιτιολογημένη αίτησή τους δύο τουλάχιστον μέλη του, συνεδριάζει δε έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του.

6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου εφόσον αυτός επιθυμεί να κάνει χρήση του προνομίου αυτού.

7. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις τακτικές συνεδριάσεις εκπίπτει του αξιώματός του και αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ.

8. Μέλος του Δ.Σ. που λόγω κωλύματος δεν μπορεί να παρεβρεθεί σε συνεδρίαση, μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του Δ.Σ. εγγράφως ώστε να αντιπροσωπευθεί στη συνεδρίαση από άλλο μέλος του Δ.Σ.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες Δ.Σ.

1.Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η διοίκηση και η διαχείριση των σωματιακών υποθέσεων σύμφωνα με το καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τους νόμους. Το Δ.Σ. συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και λογοδοτεί ενώπιον αυτών. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Σωματείου και γενικά αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου. Παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των προκυπτόντων προβλημάτων, οργανώνει τις εκδηλώσεις του Σωματείου, διαχειρίζεται τους πόρους και τα έσοδα του Σωματείου σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ.

2.Κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν δικαιούται αμοιβής ή αποζημίωσης για την παρεχόμενη απασχόλησή του. Επίσης κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με το Σωματείο για την προσφορά υπηρεσιών ή προμηθειών με αμοιβή. Μόνο στις περιπτώσεις που αναγκαστικά χρειάζεται να μετακινηθεί μέλος του Δ.Σ. για θέματα του Σωματείου, σε εκτός έδρας περιοχή το Δ.Σ. αποφασίζει για την παροχή των εξόδων του. Τα έξοδα αυτά πρέπει να εγκριθούν από την πρώτη επόμενη Γ.Σ.

3. Σε περίπτωση που μείνει κενή για τον οποιονδήποτε λόγο θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή συμπληρώνεται από τον κατάλογο των αναπληρωματικών συμβούλων.

Άρθρο 16

Αρμοδιότητες του Προέδρου

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Αρχής, Δικαστηρίου ή Υπηρεσίας, αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπροέδρου, ο αναπληρωτής ορίζεται με απόφαση από το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. το οποίο και συγκαλεί, υπογράφει τα πρακτικά μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, τα εντάλματα των πληρωμών μαζί με τον Ταμία μέχρι το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και για μεγαλύτερο ποσό μετά από απόφαση του Δ.Σ., υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα διάφορα έγγραφα και απαραιτήτως όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και επιβλέπει την εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και του νόμου. Παίρνει κάθε μέτρο που τείνει στην πρόοδο της Ένωσης και στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του.

Σε περίπτωση ισοψηφίας στις φανερές ψηφοφορίες έχει την νικώσα ψήφο.

Άρθρο 17

Αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει την σφραγίδα, συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γ.Σ. τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όπως και όλα τα έγγραφα, τηρεί την αλληλογραφία και το Πρωτόκολλο του Σωματείου. Ακόμα εκτελεί οποιοδήποτε καθήκον του αναθέσει ο Πρόεδρος ή το Δ.Σ. Όταν απουσιάζει ή για οποιοδήποτε λόγο κωλύεται τον αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. με σχετική απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες του Ταμία

Ο Ταμίας συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής, κάνει τις πληρωμές, εισπράττει για λογαριασμό του Σωματείου υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις. Καταθέτει τα χρήματα του Σωματείου σε πιστωτικό ίδρυμα που αποφασίζει το Δ.Σ. και κρατά μαζί του το ποσό που ορίζει το Δ.Σ. για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών. Ενημερώνει τα οικονομικά βιβλία του Σωματείου και υποβάλλει τακτικά στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση ή όποτε του ζητηθεί έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων του Σωματείου και της τυχόν περιουσίας του. Εισηγείται τον προϋπολογισμό, συντάσσει τον απολογισμό κάθε έτους και γενικά εκτελεί όλα τα καθήκοντα που αρμόζουν στην ιδιότητά του ή του ανατίθενται από τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. Είναι υπόλογος και φέρει αστική και ποινική ευθύνη για τυχόν απώλεια χρημάτων. Όταν κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. με σχετική απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 19

Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται με τριετή θητεία και μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση.

Έργο της επιτροπής αυτής είναι η παρακολούθηση της εν γένει οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, ο έλεγχος των εισπράξεων και πληρωμών και η υποβολή στην τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση σχετικής έκθεσης για την διαχείριση.

Άρθρο 20

Τροποποίηση Καταστατικού

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου σε ειδική προς τούτο σύγκληση της. Σ’ αυτήν απαιτείται η παρουσία του μισού συν ένα των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 3/4 τουλάχιστον των παρόντων μελών για να ληφθεί απόφαση. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση που αλλάζει τελείως τους σκοπούς και τις δραστηριότητές του Σωματείου.

Άρθρο 21

Διάλυση του Σωματείου

Για την διάλυση του Σωματείου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά προς τούτο. Για την απαρτία απαιτείται παρουσία του ½ συν ένα των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και για την λήψη απόφασης πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων.

Στην σχετική με την διάλυση απόφαση ορίζεται και η τύχη της περιουσίας του Σωματείου που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιέλθει στα μέλη του. Η σχετική με την διάλυση του Σωματείου απόφαση κοινοποιείται με φροντίδα του Προέδρου της Συνέλευσης και μέσα σε ένα μήνα από την λήψη της στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου και στην εποπτεύουσα αρχή και ισχύει μετά την σημείωσή της στο σχετικό βιβλίο του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Άρθρο 22

Εσωτερικός Κανονισμός

Το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. μπορεί να συντάσσει εσωτερικό κανονισμό με τον οποίο ρυθμίζονται λεπτομερώς τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις των μελών και η άσκηση των δραστηριοτήτων του Σωματείου μέσα στο πνεύμα των διατάξεων του παρόντος.

Άρθρο 23

Σφραγίδα- Βιβλία

Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει τις λέξεις «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ».

Το Δ.Σ. του Σωματείου τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

 1. Μητρώο Μελών, όπου αναγράφονται με αύξοντα αριθμό τα ονόματα των μελών με όλα τα στοιχεία τους και η ημερομηνία εγγραφής ή αποχώρησής τους.
 2. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων των Γ.Σ.
 3. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
 4. Βιβλίο πρακτικών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 5. Βιβλίο περιουσίας όπου καταχωρούνται λεπτομερώς όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

Άρθρο 24

Γενικές διατάξεις

Το Σωματείο υποχρεώνεται να συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τους ειδικούς νόμους για τα Σωματεία και ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από αυτούς.