Ρόλος της Νομικής Επιτροπής

Η Επιτροπή μας απαρτίζεται από νομικούς επιστήμονες αλλά και από άτομα μη νομικούς, με κλασσικές όμως σπουδές, οι οποίες εννοιολογικά συμβαδίζουν μεταξύ τους.

Αρχικά ασχοληθήκαμε με την συγγραφή του καταστατικού μας και την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών ώστε να αναγνωρισθεί και να καταχωρηθεί νομίμως στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Όμως ο ρόλος μας δεν σταματάει μόνο εκεί. Η νομική επιστήμη υπήρξε μία από τις παλαιότερες επιστήμες που αναπτύχθηκε και κατά τα αρχαία χρόνια. Και αυτό δεν συνέβη σε καμία περίπτωση τυχαία. Από νωρίς έγινε φανερό ότι ο νόμος είναι πλέον μέρος της ζωής του ανθρώπου και θα έπρεπε να τον μελετήσει.

Η νομική βοήθεια είναι η πλέον διαδεδομένη στην σημερινή κοινωνία. Όλοι μας καθημερινά θα συμβουλευτούμε ή θα προστρέξουμε σε κάποιον νομικό ώστε να μας καθοδηγήσει με τις γνώσεις του πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα που ανέκυψε. Αυτόν ακριβώς τον ρόλο καλείται να επιτελέσει η νομική επιτροπή μέσω των μελών της.

Τα μέλη μας θα συμβουλεύουν τις υπόλοιπες επιτροπές σε οιαδήποτε κίνηση τους προκειμένου να είναι ορθή και σύννομη. Επιπλέον με την πείρα τους θα λειτουργούν ως μοχλός επίλυσης κάθε προβλήματος που θα ανακύπτει κατά τη διάρκεια της δράσης τους.

Τέλος, σε μία σύντομη ανάλυση, σας παραθέτουμε τα πιο σημαντικά σημεία του καταστατικού μας :

1.    ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ:

Η «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ» είναι σωματείο, μία ένωση προσώπων, τουλάχιστον είκοσι, η οποία επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό.

Η ένωση αυτή αποκτά τη προσωπικότητα του σωματείου με την αναγνώριση της από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο (παλαιότερα από το Μονομελές Πρωτοδικείο).

Εμείς αποκτήσαμε τη νομική μας προσωπικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και εγγραφήκαμε νόμιμα στα βιβλία του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

2.    ΣΤΟΧΟΙ:

Οι στόχοι μας είναι οι εξής:

Α) Να συμβάλουμε με τις ενέργειες μας στην ανάδειξη της πόλης του Τυμπακίου σε μία σύγχρονη Πολιτεία, κέντρο πνευματικής, επιχειρηματικής, κοινωνικής και πολιτειακής δραστηριότητας.

Β) Η διοργάνωση συμποσίων, συνεδρίων, διημερίδων, με θέματα που άπτονται την καταγωγή, τον πολιτισμό και την περιβαλλοντική κατάσταση της ευρύτερης περιοχής του Τυμπακίου

Γ) Η έρευνα, συγκέντρωση και καταγραφή του λαογραφικού, του ιστορικού καθώς και κάθε άλλου υλικού (κειμένων, φωτογραφιών, δημοσιεύσεων, προσωπικών αρχείων, ηχητικών και οπτικών ντοκουμέντων κλπ) , που αποτελεί τεκμήριο της παράδοσης της ευρύτερης περιοχής του Τυμπακίου.

Δ) Η προσπάθεια με κάθε μέσο του περιβαλλοντικού εξωραϊσμού της πόλης του Τυμπακίου και της ευρύτερης περιοχής κυρίως με άμεσο στόχο την αύξηση του πρασίνου.

Ε) Η ετήσια έκδοση περιοδικού με τον τίτλο «ΤΟ ΤΥΜΠΑΚΙ ΣΗΜΕΡΑ» στην ύλη του οποίου θα περιέχονται οι δραστηριότητες, οι ομιλίες, οι εισηγήσεις και οι παρεμβάσεις στα συνέδρια, στις ημερίδες και στα συμπόσια που θα διοργανώνονται από το σωματείο.

ΣΤ) Η ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των νέων που διαμένουν  στη περιοχή του Τυμπακίου και των νέων που κατάγονται από την πόλη του Τυμπακίου και διαμένουν σε άλλες πόλεις μέσω δραστηριοτήτων του σωματείου, δηλαδή με τη ημερίδων, εκδηλώσεων, καθώς και με συναφείς δραστηριότητες, εκδρομές και λοιπές παρεμφερείς εκδηλώσεις.

Ζ) Η ανάδειξη, προβολή και ανάπτυξη σε πολιτιστικό, οικονομικό, μορφωτικό και κοινωνικό της ευρύτερης περιοχής της πόλης του Τυμπακίου με κάθε νόμιμο μέσο όπως η αρθρογραφία, η διοργάνωση εκδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο κλπ.

3.  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

Οι προϋποθέσεις εγγραφής ενός νέου μέλους, όπως ορίζονται από το καταστατικό μας, είναι οι εξής:

  1. Να έχει  δικαιοπρακτική ικανότητα,
  2. Να είναι άνω των 18 ετών,
  3. Να είναι πρόσωπο καταγόμενο τουλάχιστον από τον ένα γονέα από το Τυμπάκι,
  4. Να είναι τουλάχιστον απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης,
  5. Να αποδέχεται τους σκοπούς και τους τρόπους δράσης του σωματείου.

 4.    ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ:

Οι προϋποθέσεις αποχώρησης ενός νέου μέλους, όπως ορίζονται από το καταστατικό μας, είναι οι εξής:

1.Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την ένωση υποβάλλοντας αίτηση για διαγραφή του από τα μητρώα των μελών.

2. Μέλος του σωματείου μπορεί να αποβληθεί από το Σωματείο με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: α) αν παύσουν για οποιοδήποτε λόγο οι προϋποθέσεις εγγραφής του, β) αν υπαίτια παραβιάζει την σχετική με τα σωματεία νομοθεσία, το καταστατικό του σωματείου, τις αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων ή το Διοικητικού Συμβουλίου. γ) αν συμπεριφέρεται με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς, την αξιοπρέπεια και την υπόληψη του σωματείου.  δ) αν ενεργεί με τρόπο αντίθετο προς τα συμφέροντα του σωματείου.

3. Μέλος του σωματείου μπορεί να αποβληθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αν, κατά την κρίση της υφίσταται σπουδαίος λόγος.

 5.    ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται:

Α. Τακτικά μία φορά τον χρόνο για λογοδοσία του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα κατά την προηγούμενη χρήση, ανάγνωση του απολογισμού του προηγούμενου έτους καθώς και της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής. Στην ίδια Γενική Συνέλευση υποβάλλεται προς έγκριση ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους. Η Γενική Συνέλευση επίσης αποφασίζει για οποιαδήποτε πρόταση του Δ.Σ. που σχετίζεται με την λειτουργία του Σωματείου.

Β. Έκτακτα όταν την σύγκλισή του κρίνει αναγκαία το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει με γραπτή αίτησή του προς το Δ.Σ. το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, στην οποία αίτηση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι της έκτακτης σύγκλησης καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή  το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης.

6.    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η διοίκηση και η διαχείριση των σωματιακών υποθέσεων σύμφωνα με το καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τους νόμους. Το Δ.Σ. συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και λογοδοτεί ενώπιον αυτών. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Σωματείου και γενικά αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου. Παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των προκυπτόντων προβλημάτων, οργανώνει τις εκδηλώσεις του Σωματείου, διαχειρίζεται τους πόρους και τα έσοδα του Σωματείου σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ.

2.Κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν δικαιούται αμοιβής ή αποζημίωσης για την παρεχόμενη απασχόλησή του.

3. Σε περίπτωση που μείνει κενή για τον οποιονδήποτε λόγο θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή συμπληρώνεται από τον κατάλογο των αναπληρωματικών συμβούλων.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ