Ρόλος Επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα

Το Τυμπάκι αποτελεί έναν από τα πιο «ισχυρούς» τόπους σε καλλιέργεια πρώιμων κηπευτικών, τα οποία είναι γνωστά και προτιμούνται τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές όπως η Γερμανία, Αγγλία, Ρωσία και άλλες μεγάλες χώρες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την δεκαετία του 1980 το Τυμπάκι ήταν στην κορυφή της Ελλάδας σε κατακεφαλήν εισόδημα. Αξίζει επιπλέον να επισημανθεί ότι το Τυμπάκι είχε την πρωτοπορία στην καλλιέργεια πεπονιού  της ποικιλίας Galia.

Σήμερα αξιοποιούνται γεωργικά από τους αγρότες μας 4.000 στρέμματα γης με τα πιο σύγχρονα μέσα όπως μεταλλικά θερμοκήπια  και οι κάτοικοι έχουν αποκτήσει με το πέρασμα των χρόνων  την απαιτούμενη τεχνογνωσία ώστε στην πλειοψηφία τους να παράγουν αγροτικά προϊόντα πιστοποιημένα από κρατικούς φορείς, πλήρως απαλλαγμένα από επιβλαβή φυτοφάρμακα.

Η διάρθρωση των καλλιεργειών στην περιφέρεια αναδεικνύει την εξειδίκευση των αγροτών σε παραδοσιακές καλλιέργειες όπως η ελαιοκαλλιέργεια και η αμπελουργία. Τα κηπευτικά καλύπτουν μόλις το 3% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης, αλλά στην Κρήτη συγκεντρώνεται περίπου το 50% των καλλιεργειών σε θερμοκήπια της Ελλάδος.

Μέσα από έναν προσεκτικό σχεδιασμό, με στόχο την ανάπτυξη και την αναδιάρθρωση του τρόπου εκμετάλλευσης της γης μας, το Τυμπάκι θα βρεθεί και πάλι να είναι η πρώτη πόλη της Ελλάδος σε παραγωγή  κηπευτικών προϊόντων με σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και  με την ταυτόχρονη επικράτηση των εναλλακτικών καλλιεργειών, όπου το εύκρατο κλίμα της περιοχής μας ενδείκνυται για την ευδοκίμηση τους.

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχεδιάζει την προώθηση καλλιέργειας υποτροπικών φυτών με διάφορες ενέργειες, προκειμένου να αντικατασταθούν  οι μη βιώσιμες καλλιέργειες και να δοθεί η δυνατότητα δοκιμής στην περιφέρεια  και των εναλλακτικών καλλιεργειών καθώς τα παραγόμενα προϊόντα έχουν κερδίσει ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς και εξασφαλίζουν στους αγρότες ένα ικανοποιητικό γεωργικό εισόδημα.

Η Επιτροπή  μας, με αφοσίωση και με κατάθεση των γνώσεων της στους κατοίκους του Τυμπακίου, θα προσπαθήσει να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη  των εναλλακτικών καλλιεργειών και  στους νέους τρόπους εμπορίας των κηπευτικών που παράγονται στο Τυμπάκι προκειμένου να επιτύχει την  σταδιακή και σταθερή αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων.