Ρόλος Τεχνικής Επιτροπής

Ως «περιβάλλον» νοείται «το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες» (ΝΟΜΟΣ: 1650/86, Για την προστασία του περιβάλλοντος).

Το μέχρι πρότινος μοντέλο ανάπτυξης και τα πρότυπα παραγωγής-κατανάλωσης, σε συνδυασμό με την έλλειψη ολοκληρωμένων χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων του χώρου και των δραστηριοτήτων που εδράζονται σε αυτόν, οδήγησαν στην αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων. Επακόλουθο αυτών των διεργασιών είναι η παρατηρούμενη υποβάθμιση τόσο του φυσικού όσο και του δομημένου περιβάλλοντος μας και πλέον όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ο τρόπος ζωής μας δεν είναι βιώσιμος.

Το πολύπλοκο σύστημα του περιβάλλοντος απαιτεί ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και δεν αποτελεί αντικείμενο μιας μόνο επιστήμης. Τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής και Περιβάλλοντος, είναι εθελοντές καταρτισμένοι επιστήμονες στην ειδικότητά τους, οι οποίοι, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιβαλλοντική πολιτική και τα διάφορα τεχνικά έργα-δραστηριότητες, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την κοινωνική και την αναπτυξιακή πολιτική, στοχεύουν μέσα από δημιουργικές– βελτιωτικές δράσεις:

1) στην προστασία και αποκατάσταση του φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση των οικολογικών και πολιτισμικών αποθεμάτων,

2) στην προβολή και ανάδειξη των συγκριτικών γεωγραφικών, φυσικών, παραγωγικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Τυμπακίου και

3) στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Υπεύθυνων Φορέων στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής με παράλληλη ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας και των Πολιτών σε θέματα Περιβαλλοντικής Προστασίας.

Η “Τεχνική Επιτροπή και Περιβάλλον”, αυτή τη στιγμή, έχει οργανωθεί σε τρεις (3) ομάδες εργασίας, την ομάδα του Περιβάλλοντος, την ομάδα της Πόλης και την ομάδα του προβλεπόμενου Λιμένα. Ο ρόλος της κάθε ομάδας είναι να καταγράφει τα επιστημονικά δεδομένα, να τα αναλύει και να τα αξιολογεί με κριτήριο το κοινό όφελος του τόπου μας και να προτείνει στη κοινωνία και στους αρμόδιους φορείς λύσεις και ενέργειες με σκοπό την επίτευξη των παραπάνω στόχων.