Ρόλος Επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα

Το Τυμπάκι αποτελεί έναν από τα πιο «ισχυρούς» τόπους σε καλλιέργεια πρώιμων κηπευτικών, τα οποία είναι γνωστά και προτιμούνται τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές όπως η Γερμανία, Αγγλία, Ρωσία και άλλες μεγάλες χώρες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την δεκαετία του 1980 το Τυμπάκι ήταν στην κορυφή της Ελλάδας σε κατακεφαλήν εισόδημα. Αξίζει επιπλέον να επισημανθεί ότι το Τυμπάκι είχε την πρωτοπορία στην καλλιέργεια πεπονιού  της ποικιλίας Galia.

Σήμερα αξιοποιούνται γεωργικά από τους αγρότες μας 4.000 στρέμματα γης με τα πιο σύγχρονα μέσα όπως μεταλλικά θερμοκήπια  και οι κάτοικοι έχουν αποκτήσει με το πέρασμα των χρόνων  την απαιτούμενη τεχνογνωσία ώστε στην πλειοψηφία τους να παράγουν αγροτικά προϊόντα πιστοποιημένα από κρατικούς φορείς, πλήρως απαλλαγμένα από επιβλαβή φυτοφάρμακα.

Η διάρθρωση των καλλιεργειών στην περιφέρεια αναδεικνύει την εξειδίκευση των αγροτών σε παραδοσιακές καλλιέργειες όπως η ελαιοκαλλιέργεια και η αμπελουργία. Τα κηπευτικά καλύπτουν μόλις το 3% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης, αλλά στην Κρήτη συγκεντρώνεται περίπου το 50% των καλλιεργειών σε θερμοκήπια της Ελλάδος.

Μέσα από έναν προσεκτικό σχεδιασμό, με στόχο την ανάπτυξη και την αναδιάρθρωση του τρόπου εκμετάλλευσης της γης μας, το Τυμπάκι θα βρεθεί και πάλι να είναι η πρώτη πόλη της Ελλάδος σε παραγωγή  κηπευτικών προϊόντων με σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και  με την ταυτόχρονη επικράτηση των εναλλακτικών καλλιεργειών, όπου το εύκρατο κλίμα της περιοχής μας ενδείκνυται για την ευδοκίμηση τους.

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχεδιάζει την προώθηση καλλιέργειας υποτροπικών φυτών με διάφορες ενέργειες, προκειμένου να αντικατασταθούν  οι μη βιώσιμες καλλιέργειες και να δοθεί η δυνατότητα δοκιμής στην περιφέρεια  και των εναλλακτικών καλλιεργειών καθώς τα παραγόμενα προϊόντα έχουν κερδίσει ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς και εξασφαλίζουν στους αγρότες ένα ικανοποιητικό γεωργικό εισόδημα.

Η Επιτροπή  μας, με αφοσίωση και με κατάθεση των γνώσεων της στους κατοίκους του Τυμπακίου, θα προσπαθήσει να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη  των εναλλακτικών καλλιεργειών και  στους νέους τρόπους εμπορίας των κηπευτικών που παράγονται στο Τυμπάκι προκειμένου να επιτύχει την  σταδιακή και σταθερή αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων.

Ρόλος Τεχνικής Επιτροπής

Ως «περιβάλλον» νοείται «το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες» (ΝΟΜΟΣ: 1650/86, Για την προστασία του περιβάλλοντος).

Το μέχρι πρότινος μοντέλο ανάπτυξης και τα πρότυπα παραγωγής-κατανάλωσης, σε συνδυασμό με την έλλειψη ολοκληρωμένων χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων του χώρου και των δραστηριοτήτων που εδράζονται σε αυτόν, οδήγησαν στην αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων. Επακόλουθο αυτών των διεργασιών είναι η παρατηρούμενη υποβάθμιση τόσο του φυσικού όσο και του δομημένου περιβάλλοντος μας και πλέον όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ο τρόπος ζωής μας δεν είναι βιώσιμος.

Το πολύπλοκο σύστημα του περιβάλλοντος απαιτεί ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και δεν αποτελεί αντικείμενο μιας μόνο επιστήμης. Τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής και Περιβάλλοντος, είναι εθελοντές καταρτισμένοι επιστήμονες στην ειδικότητά τους, οι οποίοι, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιβαλλοντική πολιτική και τα διάφορα τεχνικά έργα-δραστηριότητες, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την κοινωνική και την αναπτυξιακή πολιτική, στοχεύουν μέσα από δημιουργικές– βελτιωτικές δράσεις:

1) στην προστασία και αποκατάσταση του φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση των οικολογικών και πολιτισμικών αποθεμάτων,

2) στην προβολή και ανάδειξη των συγκριτικών γεωγραφικών, φυσικών, παραγωγικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Τυμπακίου και

3) στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Υπεύθυνων Φορέων στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής με παράλληλη ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας και των Πολιτών σε θέματα Περιβαλλοντικής Προστασίας.

Η “Τεχνική Επιτροπή και Περιβάλλον”, αυτή τη στιγμή, έχει οργανωθεί σε τρεις (3) ομάδες εργασίας, την ομάδα του Περιβάλλοντος, την ομάδα της Πόλης και την ομάδα του προβλεπόμενου Λιμένα. Ο ρόλος της κάθε ομάδας είναι να καταγράφει τα επιστημονικά δεδομένα, να τα αναλύει και να τα αξιολογεί με κριτήριο το κοινό όφελος του τόπου μας και να προτείνει στη κοινωνία και στους αρμόδιους φορείς λύσεις και ενέργειες με σκοπό την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

 

Ρόλος Επιτροπής Υγείας

Η Επιτροπή μας  απαρτίζεται από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων που έχουν ως άξονα την Υγεία. Ο λόγος, για τον οποίο δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα, είναι κυρίως για να ενημερώνει του κατοίκους του Τυμπακίου για τα νέα δεδομένα από τα οποία «βομβαρδίζονται» συνεχώς  για τον κλάδο της υγείας και μπορούν να προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής αλλά και να λειτουργήσουν προληπτικά.

Πιο αναλυτικά , η Επιτροπή μπορεί  να ενημερώνει του κατοίκους για τους νέους τρόπους διάγνωσης και πρόληψης ασθενειών, καθώς αυτή η πρώιμη διάγνωση μπορεί να σώσει ζωές ή να διευκολύνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων (π.χ. πρόληψη για καρκίνο του τράχηλου, καρκίνου μαστών, οστεοπόρωση κ.α). Με την οργάνωση ημερίδων πάνω σε διάφορα πεδία πρόληψης, σκοπός είναι να ενεργοποιήσει τους κατοίκους του Τυμπακίου, καθώς αρκετές φορές,  λόγω της απόστασης από το Ηράκλειο ή λόγω υπολειτουργίας του τοπικών δομών υγείας,  δεν προχωρούν σε προληπτικούς ελέγχους και σε κάποιες περιπτώσεις αυτό τους φέρνει αντιμέτωπους με δυσάρεστες και μη αναστρέψιμες καταστάσεις,  οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Κύριος όμως στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση των κατοίκων πάνω στο ιδιαίτερα παραμελημένο και ευαίσθητο κομμάτι της υγείας με το σχεδιασμό μελλοντικών εθελοντικών αιμοδοσιών, ένα πρόβλημα που συναντάται συνεχώς στα Νοσοκομεία όπου εξυπηρετούνται οι κάτοικοι του Τυμπακίου.

Καταλήγοντας, η ομάδα των επιστημόνων μας θα παρέχει πληροφορίες και γνώσεις ώστε να καταφέρει να βελτιώσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό , με τις δυνατότητες που θα έχει στην διάθεση της, την όποια παροχή υπηρεσιών στο κομμάτι της Υγείας αλλά και να λειτουργήσει συμβουλευτικά εφόσον της ζητηθεί.

Ρόλος Επιτροπής Παιδείας και Κοινωνίας

1) Ενίσχυση – Καθοδήγηση Παραγωγής Πολιτιστικού Έργου : Κινηματογράφος, Θέατρο, Βιβλίο, Εικαστικές Τέχνες. Αποτελούν τον πυρήνα πολιτισμού και χαρακτηρίζουν ισχυρά το σύγχρονο πολιτιστικό προφίλ του τόπου μας.

2) Διεξαγωγή Εκδηλώσεων Αθλητικού Περιεχομένου

3) Αξιοποίηση και ανάδειξη της ιστορίας των αρχαιολογικών χώρων Φαιστού και Αγίας Τριάδας.

ΠΑΙΔΕΙΑ

  • Επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που να λειτουργούν και ως χώροι δημιουργίας για συμμετοχή και δημιουργική μάθηση.
  • H διοργάνωση διαλέξεων αφιερωμένων στην ελληνική ποίηση και πεζογραφία, Ιστορία και Λαογραφία της περιοχής μας με εισηγητές συμπολίτες μας φιλολόγους αλλά και καθηγητές από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Στόχος μας:

  • Η προβολή της Ιστορίας, της Παράδοσης, της Λαογραφίας και των Τεχνών που ενυπάρχουν στη πόλη μας μέσω διαφόρων εκδηλώσεων όπως διοργάνωση ομιλιών, ημερίδων και εξορμήσεων.
  • Η πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης του Τυμπακίου, ο επιτελικός σχεδιασμός και υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων.
  • H υλοποίηση δράσεων όπου τα αποτελέσματά τους θα είναι άμεσα και αποτελεσματικά.

Για τον σκοπό αυτό  αναπτύσσεται εκδοτική δραστηριότητα που αναφέρεται στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της πόλης του Τυμπακίου.

Ρόλος Επιτροπής Οικονομικών και Ανάπτυξης

Η οικονομία έχει γίνει καθημερινό πεδίο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων. Οι γνώμες είναι πολλές και διαφορετικές. Μέσα από την κρίση υπάρχουν πάντα ευκαιρίες και προοπτικές για ανάπτυξη. Η οικονομική επιτροπή στέκεται στο σημείο αυτό, να βρει και να παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο τις δυνατότητες οικονομικής ώθησης .

Επομένως, η οικονομική επιτροπή προκειμένου να μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική έχει χωριστεί στις παρακάτω  υποομάδες-δράσεις.

Α) Εύρεση-παρουσίαση επενδυτικών προγραμμάτων, με  συνεχή ανάρτηση στο site της Πολιτείας ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να ενημερωθεί άμεσα και να έχει την ευκαιρία να επωφεληθεί από τα παραπάνω προγράμματα.

Β) Διοργάνωση ημερίδων, με έγκριτους συνομιλητές, με σκοπό την παρουσίαση οικονομικών και αναπτυξιακών ευκαιριών-προτάσεων που απευθύνονται στους πολίτες του Τυμπακίου.

Γ) Ομάδα με αντικείμενο την διαχείριση-εύρεση χορηγιών προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι δράσεις που θα προγραμματίζει η Πολιτεία Τυμπακίου.

Ρόλος της Νομικής Επιτροπής

Η Επιτροπή μας απαρτίζεται από νομικούς επιστήμονες αλλά και από άτομα μη νομικούς, με κλασσικές όμως σπουδές, οι οποίες εννοιολογικά συμβαδίζουν μεταξύ τους.

Αρχικά ασχοληθήκαμε με την συγγραφή του καταστατικού μας και την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών ώστε να αναγνωρισθεί και να καταχωρηθεί νομίμως στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Όμως ο ρόλος μας δεν σταματάει μόνο εκεί. Η νομική επιστήμη υπήρξε μία από τις παλαιότερες επιστήμες που αναπτύχθηκε και κατά τα αρχαία χρόνια. Και αυτό δεν συνέβη σε καμία περίπτωση τυχαία. Από νωρίς έγινε φανερό ότι ο νόμος είναι πλέον μέρος της ζωής του ανθρώπου και θα έπρεπε να τον μελετήσει.

Η νομική βοήθεια είναι η πλέον διαδεδομένη στην σημερινή κοινωνία. Όλοι μας καθημερινά θα συμβουλευτούμε ή θα προστρέξουμε σε κάποιον νομικό ώστε να μας καθοδηγήσει με τις γνώσεις του πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα που ανέκυψε. Αυτόν ακριβώς τον ρόλο καλείται να επιτελέσει η νομική επιτροπή μέσω των μελών της.

Τα μέλη μας θα συμβουλεύουν τις υπόλοιπες επιτροπές σε οιαδήποτε κίνηση τους προκειμένου να είναι ορθή και σύννομη. Επιπλέον με την πείρα τους θα λειτουργούν ως μοχλός επίλυσης κάθε προβλήματος που θα ανακύπτει κατά τη διάρκεια της δράσης τους.

Τέλος, σε μία σύντομη ανάλυση, σας παραθέτουμε τα πιο σημαντικά σημεία του καταστατικού μας :

1.    ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ:

Η «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ» είναι σωματείο, μία ένωση προσώπων, τουλάχιστον είκοσι, η οποία επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό.

Η ένωση αυτή αποκτά τη προσωπικότητα του σωματείου με την αναγνώριση της από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο (παλαιότερα από το Μονομελές Πρωτοδικείο).

Εμείς αποκτήσαμε τη νομική μας προσωπικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και εγγραφήκαμε νόμιμα στα βιβλία του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

2.    ΣΤΟΧΟΙ:

Οι στόχοι μας είναι οι εξής:

Α) Να συμβάλουμε με τις ενέργειες μας στην ανάδειξη της πόλης του Τυμπακίου σε μία σύγχρονη Πολιτεία, κέντρο πνευματικής, επιχειρηματικής, κοινωνικής και πολιτειακής δραστηριότητας.

Β) Η διοργάνωση συμποσίων, συνεδρίων, διημερίδων, με θέματα που άπτονται την καταγωγή, τον πολιτισμό και την περιβαλλοντική κατάσταση της ευρύτερης περιοχής του Τυμπακίου

Γ) Η έρευνα, συγκέντρωση και καταγραφή του λαογραφικού, του ιστορικού καθώς και κάθε άλλου υλικού (κειμένων, φωτογραφιών, δημοσιεύσεων, προσωπικών αρχείων, ηχητικών και οπτικών ντοκουμέντων κλπ) , που αποτελεί τεκμήριο της παράδοσης της ευρύτερης περιοχής του Τυμπακίου.

Δ) Η προσπάθεια με κάθε μέσο του περιβαλλοντικού εξωραϊσμού της πόλης του Τυμπακίου και της ευρύτερης περιοχής κυρίως με άμεσο στόχο την αύξηση του πρασίνου.

Ε) Η ετήσια έκδοση περιοδικού με τον τίτλο «ΤΟ ΤΥΜΠΑΚΙ ΣΗΜΕΡΑ» στην ύλη του οποίου θα περιέχονται οι δραστηριότητες, οι ομιλίες, οι εισηγήσεις και οι παρεμβάσεις στα συνέδρια, στις ημερίδες και στα συμπόσια που θα διοργανώνονται από το σωματείο.

ΣΤ) Η ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των νέων που διαμένουν  στη περιοχή του Τυμπακίου και των νέων που κατάγονται από την πόλη του Τυμπακίου και διαμένουν σε άλλες πόλεις μέσω δραστηριοτήτων του σωματείου, δηλαδή με τη ημερίδων, εκδηλώσεων, καθώς και με συναφείς δραστηριότητες, εκδρομές και λοιπές παρεμφερείς εκδηλώσεις.

Ζ) Η ανάδειξη, προβολή και ανάπτυξη σε πολιτιστικό, οικονομικό, μορφωτικό και κοινωνικό της ευρύτερης περιοχής της πόλης του Τυμπακίου με κάθε νόμιμο μέσο όπως η αρθρογραφία, η διοργάνωση εκδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο κλπ.

3.  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

Οι προϋποθέσεις εγγραφής ενός νέου μέλους, όπως ορίζονται από το καταστατικό μας, είναι οι εξής:

  1. Να έχει  δικαιοπρακτική ικανότητα,
  2. Να είναι άνω των 18 ετών,
  3. Να είναι πρόσωπο καταγόμενο τουλάχιστον από τον ένα γονέα από το Τυμπάκι,
  4. Να είναι τουλάχιστον απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης,
  5. Να αποδέχεται τους σκοπούς και τους τρόπους δράσης του σωματείου.

 4.    ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ:

Οι προϋποθέσεις αποχώρησης ενός νέου μέλους, όπως ορίζονται από το καταστατικό μας, είναι οι εξής:

1.Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την ένωση υποβάλλοντας αίτηση για διαγραφή του από τα μητρώα των μελών.

2. Μέλος του σωματείου μπορεί να αποβληθεί από το Σωματείο με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: α) αν παύσουν για οποιοδήποτε λόγο οι προϋποθέσεις εγγραφής του, β) αν υπαίτια παραβιάζει την σχετική με τα σωματεία νομοθεσία, το καταστατικό του σωματείου, τις αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων ή το Διοικητικού Συμβουλίου. γ) αν συμπεριφέρεται με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς, την αξιοπρέπεια και την υπόληψη του σωματείου.  δ) αν ενεργεί με τρόπο αντίθετο προς τα συμφέροντα του σωματείου.

3. Μέλος του σωματείου μπορεί να αποβληθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αν, κατά την κρίση της υφίσταται σπουδαίος λόγος.

 5.    ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται:

Α. Τακτικά μία φορά τον χρόνο για λογοδοσία του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα κατά την προηγούμενη χρήση, ανάγνωση του απολογισμού του προηγούμενου έτους καθώς και της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής. Στην ίδια Γενική Συνέλευση υποβάλλεται προς έγκριση ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους. Η Γενική Συνέλευση επίσης αποφασίζει για οποιαδήποτε πρόταση του Δ.Σ. που σχετίζεται με την λειτουργία του Σωματείου.

Β. Έκτακτα όταν την σύγκλισή του κρίνει αναγκαία το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει με γραπτή αίτησή του προς το Δ.Σ. το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, στην οποία αίτηση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι της έκτακτης σύγκλησης καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή  το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης.

6.    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η διοίκηση και η διαχείριση των σωματιακών υποθέσεων σύμφωνα με το καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τους νόμους. Το Δ.Σ. συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και λογοδοτεί ενώπιον αυτών. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Σωματείου και γενικά αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου. Παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των προκυπτόντων προβλημάτων, οργανώνει τις εκδηλώσεις του Σωματείου, διαχειρίζεται τους πόρους και τα έσοδα του Σωματείου σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ.

2.Κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν δικαιούται αμοιβής ή αποζημίωσης για την παρεχόμενη απασχόλησή του.

3. Σε περίπτωση που μείνει κενή για τον οποιονδήποτε λόγο θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή συμπληρώνεται από τον κατάλογο των αναπληρωματικών συμβούλων.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ρόλος της Επιτροπής ΙΤ και Επικοινωνίας

Η «Πολιτεία Τυμπακίου» διέπεται από μία ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, που ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των νέων επιστημόνων του τόπου μας. Ως Επιτροπή Επικοινωνίας & IT, στοχεύουμε σε ένα  συντονισμένο και ουσιαστικό έργο συμμετέχοντας ενεργά και υποστηρίζοντας επικοινωνιακά τις ομάδες δράσης του Σωματείου.

 

Προωθώντας το πεδίο  των ευρηματικών και αποτελεσματικών δράσεων των ομάδων, θα γνωστοποιούμε  τις δυνατότητες του Τυμπακίου . Αντλούμε δύναμη και ενέργεια από τους νέους του τόπου μας,  που επιθυμούν να συμβάλουν θετικά για την πόλη τους και μέχρι σήμερα δεν έβρισκαν ένα κανάλι δημιουργικής συμμετοχής. Αποτελούμε μια ζωντανή κοινότητα που θα μοιράζεται τις σκέψεις και τις δράσεις της μέσα από κανάλια επικοινωνίας όπως τα social media  και την ιστοσελίδα μας.

 

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας μπορεί άμεσα και έγκυρα  να ενημερωθεί για τις Ομάδες Δράσης της «Πολιτείας Τυμπακίου» και παράλληλα για τα επίκαιρα θέματα που αφορούν τη πόλη μας. Επιθυμούμε η ιστοσελίδα μας να μετατραπεί σε ένα βήμα διαλόγου και προβληματισμού των μελών και φίλων του Σωματείου μας.

 

Σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μοιραστούμε τις απόψεις σας και να γίνετε μέλος της ομάδα μας.