Φορέας: ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 20 θέσεις τεχνικού, διοικητικού, οικονομικού και βοηθητικού προσωπικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ -ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Περισσότερες πληροφορίες εδώ